Fysiotherapie Socrates

In goede handen!

 Huisregels en Algemene Voorwaarden Fysiotherapie Socrates, Utrecht.

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich te gedragen volgens algemeen geldende normen en waarden.
 • In de gehele praktijk (wachtruimte, oefenzaal, gang, behandelkamers en toiletten) is roken verboden.
 • Fysiotherapie Socrates is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van dit  gebouw. Laat dus geen waardevolle spullen achter in jassen of tassen die in de receptie- of oefenruimte achtergelaten worden.
 • Bij de 1e afspraak dient u een geldig legitimatiebewijs mee te brengen en dit aan de secretaresse of uw behandelend fysiotherapeut te tonen.
 • Indien u verhinderd bent een reeds gemaakte afspraak na te komen, dient u dit 24 uur van tevoren te melden. Indien U dit buiten openingstijden kenbaar wilt maken of bij "geen gehoor" spreek dan een boodschap in op ons antwoordapparaat. Te laat geannuleerde afspraken worden voor 100% behandeltarief in rekening gebracht.
 • Heeft u een geldige afspraak dan hoeft u zich niet meer te melden, maar kunt u in de wachtruimte plaats nemen.
 • Na behandeling wordt tussentijds gerapporteerd naar de verwijzer/huisarts. Heeft u hiertegen bezwaar, maak dit dan kenbaar aan uw therapeut.
 • Brengt u bij iedere behandeling uw afsprakenkaart en een handdoek mee. Bij gebruik van de trainingsapparatuur in de oefenruimte is een handdoek verplicht.
 • Bij behandeling in de oefenruimte dient u zorg te dragen voor passende kleding en schone sportschoenen.
 • Het zelfstandig gebruiken van apparatuur in de oefenruimte is verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de behandelend therapeut. Gebruik van de oefenruimte is op eigen risico.
 • Het nuttigen van etenswaren en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de trainings- en behandelruimtes, tenzij toestemming is verleend. 

 

Klachten.

 • Alle bij Fysiotherapie Socrates werkzame therapeuten zijn geregistreerd in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister. Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen.
 • Indien u klachten heeft over de manier waarop met u wordt omgegaan of over uw behandeling, maakt u dit dan kenbaar. Indien een gesprek of bemiddeling niet tot resultaat leidt, maakt u dan gebruik van de Klachtenprocedure. Hiervoor kan de KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) via www.kngf.nl of het Informatie-en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) ingeschakeld worden.


Verzekeringen en Betalingsvoorwaarden.

 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering Fysiotherapie, bij kinderen onder de 18 jaar in de basisverzekering. U dient zelf na te gaan in hoeverre uw zorgverzekeraar fysiotherapie vergoedt en op hoeveel behandelingen u binnen uw polis recht heeft. U dient zelf bij te houden of u nog aanspraak kunt maken op vergoedingen uit uw verzekering. Fysiotherapie Socrates neemt geen verantwoordelijkheid indien u het aantal te vergoeden behandelingen overschrijdt. In geval van overschrijding, of indien uw zorgverzekering niet (meer) vergoedt, krijgt u een particuliere nota toegestuurd.
 • Fysiotherapie Socrates heeft contracten met bijna alle grote zorgverzekeraars, zodat wij in nagenoeg alle gevallen uw behandelingen rechtstreeks kunnen declareren. 
 • De behandelovereenkomst tussen uw therapeut en u hebben de hiernavolgende betalingsvoorwaarden onlosmakelijk tot gevolg.
 • Betaling van fysiotherapeutische diensten, voor zover die niet via Fysiotherapie Socrates rechtstreeks bij uw verzekeringsmaatschappij gedeclareerd worden, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 • Na het verstrijken van deze betalingstermijn mag Fysiotherapie Socrates, na éénmalige aanmaning, tot incasso overgaan.
 • Bovenop het verschuldigde, gedeclareerde bedrag, komen alle met incasso gemoeide kosten, ook de buitengerechtelijke, voor rekening van de cliënt. 
 • Medische fitness wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed. Betaling voor deze diensten geschiedt maandelijks vooraf middels automatische incasso of per pin.


Fysiotherapie Socrates streeft naar maximale kwaliteit in de zorg die zij verleent. Mocht u ideeën of opmerkingen hebben die bij kunnen dragen aan een verbetering van onze dienstverlening dan horen wij die graag.  Dat kan mondeling, schriftelijk en desgewenst geheel anoniem. Fysiotherapie Socrates zal een Kwaliteitsregister onderhouden waarvoor zij, met enige frequentie, haar patiënten een vragenlijst zal sturen waarvan de antwoorden in dit register verwerkt zullen worden. Teneinde dit Kwaliteitsregister zinvol te maken, zal zij beantwoording van deze vragenlijsten op hoge prijs stellen.   


Kaart
Opbellen
E-mail